Overførstergårdens historie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

På Christian d. 4.’s tid tilhørte Overførstergårdens skovområder slottet Ibstup. Overførstergårdens hovedbygning er formentlig opført medio 1840’erne.

Overførstergården fik sin navn fra ordet ”overførster” – dvs. den embedsmand som havde det overordnede tilsyn og kontrol med skovridderne – ”førstere” (fra tysk Vorst = skov). Selve embedet ophørte i 1911, men administrationen var flyttet fra Jægersborg (et af fem skovdistrikter) til hovedstaden – allerede få år efter bygningens opførsel.

Overførstergården var i forskellige velhaveres eje, indtil den i 1932 blev købt af en af ingeniørfirmaet Kampsax’s stiftere, civilingeniør Jørgen Saxild. Han foretog store ændringer på gården og byggede bl.a. en ny fløj på hovedbygningen, så den blev en trefløjet bygning, som den står i dag.

Efter Jørgen Saxilds død overgår ejendommen til København kommunes hospitalsvæsen, som indrettede den til behandlingshjem for alkoholikere (Så vidt det er os bekendt skulle Saxild have testamenteret stedet til Københavns kommune). I forbindelse med en sparerunde nedlægger Københavns kommune behandlingshjemmet Overførstergården pr. 31.12.1992.

En beboerforening ”Overførstergårdens Venner” forsøgte forgæves via retssystemet at få erklæret lukningen (og et eventuelt salg af ejendommen) ulovlig (med påstanden at det var en testamentarisk gave).

Herefter gik Kooperativt Idécenter (KIC) ind med det formål at åbne et herberg for alkoholikere. KIC var sammensat af 3 fagforbund, der ville gøre noget for arbejdsløse a-kassemedlemmer og andre socialt udsatte (havde flere projekter i gang). KIC nedsatte en bestyrelse for Den selvejende Institution, Overførstergården (som blev identisk med bestyrelsen for Herberget Overførstergården).

Bestyrelsens første mål blev at købe gården af Københavns kommune og omdanne den til et herberg, som kunne drives med overenskomst med Københavns amt. Med god opbakning fra Sygekassernes Helsefond lykkedes det at opnå støtte fra Socialministeriet, Sundhedsministeriet m.fl.

Alligevel skulle der efterfølgende gå endnu 3 år, før det lykkedes at opnå de nødvendige aftaler med Københavns amt. Amtet kunne ikke leve op til den oprindelige aftale, så løsningen blev at amtet købte ejendommen, og bestyrelsen lejede lokalerne af amtet. De indsamlede midler blev brugt til nødvendige istandsættelser og står som pant i ejendommen.

Et smukt istandsat herberg åbnedes i august 1996 med plads til 19 hjemløse, et haveservicefirma, VIRKO, som tog sig af arbejdstræning (nu indtægtsdækket virksomhed OFG Haveservice). Herberget er siden udvidet med 4 udslusningsboliger. Formålet er – ud fra et demokratisk og socialt livssyn – at tilbyde bolig og ophold, uddannelses- og erhvervsaktiviteter mv. til personer, der er hjemløse eller ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv, især på grund af alkoholproblemer og psykosociale vanskeligheder.